Dr. rer. pol. Kristina Roepstorff

Associate Lecturer

Dr. rer. pol. Kristina Roepstorff

Fakultät für Humanwissenschaften (FHW)
Bereich Politikwissenschaften (PW)
Zschokkestr. 32, 39104 Magdeburg, G40-311
Vita
Lectures and Seminars

Summer Term 2022

Summer Term 2019

Last Modification: 19.10.2021 - Contact Person: Webmaster